استراتژی و تاکتیک

استراتژی از جمله واژه هایی است که ارزش گذاری بیرونی و انتظاری را حمل می‌کند که لزوما در خود واژه حضور ندارد .   بار معنایی که بر این واژه سوار شده است بر چندین دو گانه ظاهرا متباین متکی است . دو گانه های 

درازمدت. در مقابل کوتاه مدت 

بنیادی در مقابل موقتی یا موردی 

زیر بنایی  در مقابل روبنایی 

خطوط راهنما در مقابل اقدام انی 

نبایدها در مقابل انتخاب خوب 

و شاید از نظرگاهی ، پیش وند استراتژی در هر زمینه ای که بکار گرفته می‌شود معادل موفقیت و برنده شدن تلقی می‌شود که دو گانه های فوق صرفا بیان صفت گونه بهتر در مقابل خوب یا. خوب در مقابل بد است .

رویکرد سازمانها یا افراد در گزینش استراتژی برنده شدن در واقعیت بیرونی از یک برخورد پیروی نکرده است چرا که تعبیر برنده شدن نیز در سازمانها و بینش افراد متفاوت بوده است . برخص برنده شدن را با کارایی بهتر معادل تلقى کردند و برخی دیگر کارامدی و اثربخشی را معيار موفقیت برشمرده اند .

نگاهی عمق تر به مفهوم برنده شدن و تداوم در برنده شدن نیازمند نگرشی است که دریابیم بهتر بودن تضمینی ندارد و همه رقبا در تلاشند که روشهای روزامد را به کار بگیرند و این تلاش همه جانبه سبب میشود که رقبا در موزه عملکرد مشابه هم عمل نمایند و تفاوت معناداری در درازمدت با هم نداشته باشند

وجود امكانات نسبتا یکسان برای رقبا در بهره گیری از منابع و تکنولوژیها سبب گردیده است تا مفهوم دیگری به عنوان تعریف کننده استراتژی بکار گرفته شود و ان موقعیت یابی استراتژیک و یا یافتن موقعیت متمایز نسبت به رقبا است که در ان یا فعاليت هایی متفاوت انجام میشود و یا فعاليت های مشابه به روش متفاوت صورت میگیرد.

درک این نحوه نگرش به موضوع استراتژی از این نکته بنیادی برمی خیزد که در یک زمین بازی که رقبا با هم بازی میکنند نمی توان مطین بود که همواره از رقیب بهتر بازی میکنی و زمانی خواهد رسید که رقیب با تلاش بیشتر و یا جذب بازیکن جدید ( همکاری مشترک با رقیب دیگر ) برنده شود بنابراین راهبرد اصلی انست که زمین بازی را تا حد امکان متفاوت ساخت به نحویکه امکان نمایش بازی مشابه توسط رقبا حداقل شود. 

با این تعریف ومقدمه:

استراتژی ایجاد یک موقعیت منحصر بفرد از فعاليت های است که متفاوت از دیگر بازیگران است 

استراتژی تبیین کننده انتخاب های رقابتی است که در ان نبایدها تعیین میگردد

استراتژی شامل رویکردیی است که در ان فعاليت های سازمان به صورت یک کلیت یکپارچه به هم قفل شده اند 

چه چیزهایی استراتژی نیست 

الف- اثر بخشی استراتژی نیست 

ب- بهترین بودن استراتژی نیست 

ج- بهره ور بودن استراتژی نیست

د- الگوی بهتر بودن در فعاليت ها استراتژی نیست

ه- برون سپاری و بهره گیری از  کارایی منابع استراتژی نیست

ی- انعطاف پذیری و عکس العمل سريع به تغییرات بازار استراتژی نیست 

چه چیزهایی استراتژي خواهد بود 

موقعیت رقابته منحصر به فرد 

فعاليت هایی ساخت یافته و مبتنی بر استراتژی 

داشتن بده- بستان و انتخاب هایی روشن نسبت به رقبا 

مزیت رقابتی حاصل زنجیره فعالیت ها

پایداری مبتنی بر سیستم و نه اجزا 

وجود اثربخشی به عنوان یک زمینه حداقلی در فعاليت ها