هنر حذف ناموجه

گزینه های پیش رو و انتخاب بهترین آنها چالش انسان ها در مواجهه با مسایل زندگی است . و آنجا که انتخاب هر فرد بر محیط دیگری موثر می افتاد در اینصورت پلورالیسم آیا به معنای آنست که همه چیز درست است و لذا اصولا باب گفتگو برای یافتن پاسخ مشترک بسته است ؟

وجود گزینه های متنوع برای یک زمینه و مساله در ادبیات مدلسازی ریاضی به فضای پاسخ تعبیر می‌شود که از میان آن می‌توان انتخاب صورت گیرد . چگونگی انتخاب سوالی ریشه ای است که زمینه رسیدن به پاسخ های مشترک و گفتمان را در جوامع انسانی فراهم می کند .

انسان ها معمولا در دیدگاه خود به دنبال بهترین ها می‌کردند و لذا الگوی تصمیم گیری یافتن بهترین رویکردها و انتخاب ها است . اما مفهوم بهترین برای افراد متفاوت یکسان نیست و این معادل پلورالیسم است که در آن با معیار ارزشی و مطلوبیت متفاوت بهترین هااز تنوع برخوردار است . لذا با این ترتیب لازم است رویکرد خود را اصلاح نمود و به جای بهترین ها به یافتن پاسخ مشترک بدترین پرداخت . 

رویکرد در فضای پاسخ از انتخاب بهترین ها به حذف بدترین ها به عنوان استراتژی یافتن جواب مشترک عمل می‌کند . اینگونه است که گفتمان زندگی مشترک گذر از ناموجه ها است . و لذا هنر زندگی یافتن ناموجه ها است

Author: Jamshid Nazemi

سر - نوشت مجموعه خرد ورزی ها است که در قالب نوشتارهای کوچک بیان میشود . بخشی از مطالعات و تجربیات روزمره و افتادن هایی است که در مواجهه با دیگران نکاتی را برایم اشکار میکند. در حالیکه ظاهرا انچه بر من اشکار است بر برخی ظاهرا اشکار نیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *