شناخت

شناخت ما از محیط پیرامون مبتنی بر داده های تجربی روش کلاسیک علوم تجربی است که مدل تحلیلی خوانده می‌شود. در این متدولوژی شناخت مبتنی بر داده های تجربی منجر به توسعه فرضیه های نوین و قواعد نوین می‌شود  ( hypothetical ). هم چنین بکارگیری منطق و قواعد منطقی می‌تواند بدون بکارگیری تجربه جدید و مبتنی بر روابط شناخته شده قبل منجر به توسعه قوانین گردد. (Logical)

شناخت مبتنی بر. متدولوژی ترکیب  ، مبتنی بر قواعد  است و اصول  تعمیم یافته پذیرش. شده را در قالب   قواعد منطقی  بکار گرفته ونتیجه گیری  می‌کند. در شناخت مبتنی بر متدولوژی ترکیب اگرآگاهی پسینی بدون تجربه و داده های پیشینی مستقیم مرتبط با موضوع حاصل شود ،‌ یک نوع امکان شناخت تلقی می‌شود . بر اساس این متد شناخت ، بدون اتکا به قواعد پیشینی استنتاج ، ممکن تلقی شده  و به شهود تعبیر می‌شود. (Transcendental).  در شناخت ترکیبی مبتنی بر تجربه های پیشینی همانند روش علمی تحلیلی  ، استنتاج حاصل می‌شود ولی تفاوت آن با روش تحلیلی در آنست که موضوع شناخت در محتوی تجربه وجود ندارد.(Empirical)

تفاوت تحلیل مبتنی بر داده های پیشین و ترکیب پسین ناشی از تجربه  به این ویژگی بازمیگردد که در نگرش تحلیلی دانش ضمنی در خود مفهوم وجود دارد . مانند آنکه مربع چهار وجه دارد . لذا اگر شی چهار وجه نداشته باشد مربع . نیست . در حالیکه در متد ترکیب با. یک   اطلاع. شروع می‌شود که اگر آن  محتوی تغییر کند نتیجه هم متفاوت می‌شود مانند انکه آسمان ابی است

A prioori پیشین

A Posteriori پسین

Author: Jamshid Nazemi

سر - نوشت مجموعه خرد ورزی ها است که در قالب نوشتارهای کوچک بیان میشود . بخشی از مطالعات و تجربیات روزمره و افتادن هایی است که در مواجهه با دیگران نکاتی را برایم اشکار میکند. در حالیکه ظاهرا انچه بر من اشکار است بر برخی ظاهرا اشکار نیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *