توسعه تواناییهای جدید رهبری برای انقلاب صنعتی چهارم

4IR

1-با توجه به اینکه سازمانها مدلهای تجاری بیشتری تجربه می کنند ، رهبران باید در مرزهای کسب وکار رهبری کنند ، فناوریهای صحیحی را اتخاذ کنند ، چشم انداز جدیدی از فرهنگ سازمانی ایجاد کنند و استراتژی های مبتکرانه افراد را برای آینده کار شکل دهند.

2- مدیریت ادغام فناوری در محیط کار: نحوه انجام کار در حال تغییر است.  مسئولیت HR برای همکاری با مدیران عامل و رهبران ارشد شرکت برای دستیابی به ترکیب بهینه نیروی کار انسانی و اتوماسیون برای اطمینان از تأثیر مثبت در آینده کار در افزایش است.

3. افزایش تجربه کارکنان: افزایش پیچیدگی نیروی کار و استفاده از فناوری نیازمند تغییر در تجربه انجام امور  است. HR نقش مهمی در تعریف ، اندازه گیری و فعال کردن تجربه معنی دار کارمندان در 4IR دارد.

4- ایجاد فرهنگ یادگیری چابک و شخصی سازی شده : HR در پیشبرد فرهنگ یادگیری پیوسته در زمینه ای که تقاضا برای مهارت های خاص کاهش می یابد ، و برای زمینه های  ظهور چیزهای جدید و الزام استعداد برای یادگیری مداوم ، آموزش و رهاسازی نقش اصلی را ایفا می کند.

5- تعیین معیارها برای ارزشگذاری سرمایه انسانی: رابطه متقابل بین نیروی کار ، سازمانها و جامعه باعث می شود که منابع انسانی اقدامات پایدار وقابل سنجش از سرمایه انسانی به عنوان یک عامل اصلی در عملکرد خود و در عملکرد کسب و کار  ایجادو  اثرگذاری منابع انسانی  را پایش نماید .

6.  تنوع فرهنگی : تغییر نیروهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی فرصتی را برای سازمانها ایجاد می کند تا به طور عمیق  تنوع را پیش ببرند. منابع انسانی نقش اساسی در ترویج احساس هدف و تعلق در نیروی کار ، برابری و رفاه برای جوامع و مناطقی که در آن فعالیت می کنند را دارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *