یادداشت

یادداشت های این مجموعه نوشتاری است که به بررسی مقالات ، تشریح مفاهیم و مرور روندهای تکنولوژیک در عرصه کسب و کار و علوم و گاهی هم مباحث فلسفی – عقلی می پردازد

مواردی که به ان پرداخته میشود معمولا به مفهوم جلب توجه کردن یک موضوع یا طرح یک مساله در پیرامون من است لذا از تمرکز روی یک مطلب یا زمینه برخوردار نیست. شاید جهت گیری صحیحی در طرح موضوع ها نباشد ولی این خود یک نوع انتخاب در تفکر است

عنوان سر – نوشت را برگزیدم که دو مفهوم را همزمان میتواند انتقال دهد اول انکه نوشته هایی است که مبتنی بر تعقل و خردورزی است و دوم انکه نشانی از نوشتار و تعامل در محیط و با دیگرانی است که در پیرامون و به دلیل ارتباط با انها وجود یافته اند .
به این تعبیر نوشتارهای این مجموعه خرد ورزی هایی است که در قالب نوشتارهای کوچک بیان میشود . بخشی از مطالعات و تجربیات روزمره افتادن هایی است که در مواجهه با دیگران نکاتی را برایم اشکار میکند. در حالیکه ظاهرا انچه بر من اشکار است بر برخی ظاهرا اشکار نیست

زمینه های مورد علاقه من که معمولا حوزه مطالعاتی من است عبارتند از :

حوزه های علمی زنجیره تامین و لجستیک ؛ مدیریت بازده ؛ تصمیم گیری بهینه و مدل های ریاضی ؛ دیتا انالیتیک ؛ نظریه شبکه و شبکه عصبی ؛ سیستم های کنترل و دینامیک سیستم

حوزه های نظری و فلسفی علاقه مند به هرمنوتیک ؛ فلسفه قاره ای و هایدگر ؛ویتگنشتاین و منطق زبان؛دیدگاه های پست مدرن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *