یادداشت

یادداشت های این مجموعه نوشتاری است که به بررسی مقالات ، تشریح مفاهیم و مرور روندهای تکنولوژیک در عرصه کسب و کار و علوم می پردازد

مواردی که به ان پرداخته میشود معمولا به مفهوم جلب توجه کردن یک موضوع یا طرح یک مساله در پیرامون من است لذا از تمرکز روی یک مطلب یا زمینه برخوردار نیست. شاید جهت گیری صحیحی در طرح موضوع ها نباشد ولی این خود یک نوع انتخاب در تفکر است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *